Skip to content

Bite The Bullet and Knock It Out Of The Park

(5-min-reading)

Introduction – Lời chào

“Hi, how are you today?” I bet if you are a real Vietnamese, you will get familiar with this common question and if you are thinking I will answer ”I am fine, thank you” – yes, you were right. Yet, on a beautiful day, a friend told me that the sentence “I am fine” does not solely mean good or healthy, it signals to the listener you are not actually feeling comfortable at all. In fact, I do not think like that and that is such a disastrous answer. English was becoming my insecurity, causing an indisposition inside me for a long time. The more you hate it, the more chances you stumble upon it, that is life. The day I realized the opposite meaning of “I am fine” as well as the day I perceived the importance of English not only for daily communication but also it set an essential place in the path leading to another goal. If you were me, would you dare yourself to conquer that blocker? But I was, on the day I decided that I did not want to play hide and seek, in contrast, to break the shackle called English – I consider it as one of my “bite the bullet” decisions. How about you, have you ever had your own impossible blockers that you had never wanted to think of again in the past or just supposed you will never face it? From the bottom of my heart, I hope my story and advice more or less becomes one of your references and changes your mind. The journey covers so many ups and downs, in return, worth it. Here we go.

“Hi, how are you today?” (chào, hôm nay bạn thế nào) tôi cá rằng nếu bạn là một người Việt chính hiệu, bạn đã rất quen thuộc với câu chào thân thuộc này và nếu bạn đang nghĩ tôi sẽ trả lời là “I am fine, thank you” (tôi ổn, cảm ơn) – vâng, bạn đã đúng. Nhưng bỗng vào một ngày đẹp trời, bạn tôi bảo rằng câu trả lời đó không chỉ biểu hiện rằng bạn đang khỏe và tốt mà còn báo hiệu với người nghe rằng bạn thực sự đang cảm thấy không thoải mái chút nào. Thực sự là tôi không nghĩ như thế và đó thực sự là một câu trả lời tai hại. Tiếng anh đã trở thành sự tự ti của tôi và trở thành nỗi khó chịu trong tôi trong một khoảng thời gian dài. Cuộc sống mà, ghét của nào, bạn sẽ càng dễ bắt gặp nó. Ngày mà tôi nhận ra mặt nghĩa khác của “I am fine” cũng là ngày tôi nhận ra tầm quan trọng của tiếng anh không chỉ trong giao tiếp hằng ngày mà còn nó còn giữ vị trí quan trong để dẫn đến một mục tiêu khác của tôi. Nếu bạn là tôi, bạn có dám dấn bản thân để chinh phục sự khó khăn đó. Nhưng tôi thì đã từng, ngày mà tôi quyết định không trốn tránh mà trái lại phá vỡ những xiềng xích mang tên tiếng anh – tôi xem nó như một quyết định làm những thứ bản thân không muốn trước đó. Còn bạn thì sao, bạn đã từng có một khó khăn không tưởng nào mà trong quá khứ bạn chưa từng muốn nghĩ về nó nữa hay đã cho rằng bạn sẽ không bao giờ đối mặt với nó?. Thực sự, tôi hy vọng câu chuyện và lời khuyên của tôi ít nhiều trở thành một trong những sự tham chiếu của bạn hay có thể thay đổi suy nghĩ của bạn. Tuy cuộc hành trình có nhiều thăng trầm đổi lại rất đáng giá. Đây là câu chuyện của tôi.

Step 1: I Need A Reason – Tôi Cần Một Lý Do 

At the very first step of the journey, you must turn your point of view to the positive side and define your ultimate goal. Indeed, the hidden reason is that if you keep a negative view on one thing, you might be easily desperate, or doubting yourself, or struggling with your limitations so that your ultimate goal will remind you what you are fighting for. I believe everything contains at least one facet you can not hate or even brings you benefits or rewards. When I was learning English, I just focused on one thing: if I failed to have any English certifications, I would have to delay my graduation until the following year. It was a nightmare for me. Although English is still in my uncomfortable zone, the nightmare is more terrible indeed. I told myself everything is for the on-time graduation, and I have to be a “friend” with English. At the end of the day, the desire to graduate on time boosted me up and led me to the ultimate goal. Why do not you give yourself a try, who knows, you will change your belief. By the way, my boss also gave me this advice when I distrust my coding skill. 

Bước đầu tiên của cuộc hành trình chính là bạn phải thay đổi cái nhìn của bạn theo hướng tích cực  và xác định mục tiêu “đích” của mình. Thật sự, lý do đằng sau thật sự rằng nếu bạn vẫn giữ cái nhìn tiêu cực về một thứ gì đó, bạn sẽ dễ bị tuyệt vọng và nghi ngờ bản thân hay loay hoay với những  giới hạn bản thân. Tôi tin rằng mọi thứ đều có ít nhất một mặt mà bạn không thể ghét nó hoặc còn có thể mang đến những lợi ích cho bạn. Khi tôi học tiếng anh, tôi chỉ tập trung vào một mục tiêu chính là nếu tôi không có một chứng chỉ tiếng anh nào vào lúc đó, tôi sẽ phải trì hoãn kỳ tốt nghiệp của mình đến năm sau. Nó là một cơn ác mộng với tôi. Mặc dù tiếng anh vẫn là một thứ mà tôi không cảm thấy thoải mái, nhưng cơn ác mộng kia còn kinh khủng hơn hơn, tôi đã nói với chính bản thân mình rằng tất cả là vì tốt nghiệp đúng hạn và tôi phải làm “bạn” với tiếng anh. Suy cho cùng thì chính cái việc muốn tốt nghiệp thôi thúc tôi đến với mục tiêu cuối cùng của mình. Tại sao bạn không cho bản thân một lần thử, biết đâu, bạn sẽ thay đổi quan niệm của mình. Sếp tôi cũng từng đưa tôi một lời khuyên tương tự khi tôi cảm tôi thấy nghi ngờ về kỹ năng lập trình của mình

Step 2: How Did I Go? – Tôi Đã Đi Như Thế Nào ?

There is no straightforward way to get you straight to your eventual goal, especially when you are facing your nightmare. My company always reminds everyone about “eating an elephant” – meaning when you have to solve any tremendous and hard tasks, you should chop issues into numerous small pieces and then “eat” each piece one by one at a time. Same here, you should divide your way into a range of small goals in accordance with your ability and foundation time then connect each goal into an action plan for yourself – I consider it as a map that instructs me how to go to the eventual goal or alert me when I get lost or it acts like a checklist table for self-evaluation. Take my case as an example, I set a “map” for myself, but it was unrealistic and hard to finish stages due to my lack of time and capacity at that time and the fact that I spread myself too thin. Indeed, I must admit that I am wrecked at the first try and this step is the most difficult one if you do not have any previous experience and knowledge of it. One useful tip I highly recommend is that you should refer to anyone you think he/she has been undergoing a similar journey or authentic online sites and look for relevant information from them to sharpen your own “map”. I started over and searched a variety of youtube channels whose English level matches mine and listened to sharings of their learning process such as how they had divided their process as well as how they monitor accomplishments at each stage and made their plan come true. In my case, I designed my path including 5 stages with the hard level increasing gradually and 1 eventual goal. Additionally, I also highly recommend you use some checklist applications so that you are able to track your plan better and easier such as Trello or Notion and so forth.

Thật sự không có con đường nào là dễ dàng để đi thẳng đến đích, đặc biệt là khi bạn bạn phải đối mặt với chính cơn ác mộng của mình. Công ty tôi thường nhắc mọi người về việc “eating an elephant” (ăn một con voi) – nghĩa là khi bạn phải xử lý những công việc lớn và khó, bạn nên chặt nhỏ vấn đề đó ra thành trăm mảnh nhỏ và lần lượt xử lý từng cái một lần. Giống vậy, ở giai đoạn này bạn, bạn nên chia nhỏ lộ trình của bạn ra thành từng điểm mục tiêu nhỏ phù hợp với năng lực và quỹ thời gian của mình và sau đó kết nối chúng lại thành một kế hoạch hành động cho bản thân – tôi thấy đây như là một tấm bản đồ hướng dẫn mình làm sao để đi đến đích hay cảnh báo khi bản thân lạc lối hay nó có thể như một bản đánh giá để tự đánh giá bản thân. Điển hình là trường hợp của tôi đã tự thiết kế một chiếc bản đồ cho mình, nhưng nó lại không thực tế và khó có thể hoàn thành từng mục tiêu nhỏ vì thiếu thời gian và năng lực, và thực sự là tôi đã làm quá nhiều thứ cùng một lúc, thực sự mà nói tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thất bại ngay lần thử đầu tiên và đây chính là bước khó khăn nhất nếu bạn không có bất cứ kiến thức hay trải nghiệm về nó trước đây. Tôi muốn giới thiệu bạn một mẹo hữu ích là bạn nên tham khảo một kế hoạch hành động của bất cứ ai mà bạn nghĩ anh ấy/ cô ấy đã từng trải qua một cuộc hành trình giống bạn hay các trang thông tin uy tín để  tìm kiếm thông tin những thông tin liên quan từ họ để bản đồ của bạn thực tế hơn.  Tôi đã bắt đầu lại và tìm kiếm nhiều kênh youtube khác nhau mà người trình bày có cùng trình độ tiếng anh với tôi và lắng nghe những chia sẻ về quá trình học của họ như là những cách họ đã chia quá trình và cách họ theo dõi những gì đã đạt được và đã đạt được kế hoạch họ đã đề ra. Như tôi, tôi đã chia chặng đường mình phải đi thành 5 giai đoạn và một đích đến. Ngoài ra, tôi cũng muốn khuyến khích bạn sử dụng những ứng dụng bảng đánh giá để bạn có thể theo dõi kế hoạch bạn tốt hơn và dễ dàng hơn như là Trello hay Notion, v.v.

Step 3: Let Your Hair Down At Your First Step – Thoải Mái Bước Đi Đầu Tiên

Before deep-diving to the next step of the journey, I remember a sharing from a beauty queen when she competed at a beauty pageant once said “When you have a dream or ambition, and it’s so far away and it’s so high up you can feel overwhelmed. But when you look at it, as just one step at a time, one day you’re gonna look from your feet, and you’ll be at your destination.” Once you obtain 2 aforementioned prerequisites, do not quickly jump into your plan. You should start with something basic or comfortable for you. For instance, I started by using an English-learning app for beginners to help me get used to English at my English level at that time (Duolingo was my choice). Because I am a big fan of beauty pageants, especially listening to Q&A sections and the introductions of the national costume, I imitated the way contestants answered their questions or the way the masters of ceremony tell audiences the information hidden in contestants’ national costumes that make me easily and enthusiastically approach English even though I was unable to comprehend the speech entirely. However, while enjoying my interest, I could start learning English passively and effortlessly. 

Trước khi đi sâu vào bước tiếp theo của cuộc hành trình, tôi nhớ một chia sẻ từ một hoa hậu khi thi đấu tại một đấu trường sắc đẹp từng nói “ khi bạn có một giấc mơ hay một khát vọng, nó xa vời hay cao vút. Bạn có thể cảm thấy choáng. Nhưng khi bạn nhìn vào nó, hãy bước từng bước. Một ngày bạn nhìn xuống chân mình, và bạn đang ở ngay chính điểm đến của chính mình.Khi bạn đạt được 2 điều kiện tiên quyết được đề cập ở trên, đừng vội lao theo kế hoạch của mình. Bạn nên bắt đầu với những thức cơ bản và thoải mái với mình. Ví dụ, tôi đã bắt đầu sử dụng một ứng dụng học tiếng anh cho những người mới bắt đầu để giúp bản làm quen với mức trình độ tiếng anh của bản thân thời điểm đó (Tôi đã chọn ứng dụng Duolingo) và bởi vì tôi là một người rất thích xem các cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là nghe phần thi Q&A và phần giới thiệu trang phục dân tộc của các thi sinh. Tận dụng điều đó, mỗi khi xem tôi bắt chước cách  mà các thí sinh trả lời các câu hỏi của họ hay cách mà người dẫn chương trình nói với khán giả thông tin ẩn sau những bộ trang phục dân tộc, điều tôi khiến tôi tiếp cận tiếng anh một cách dễ dàng và hứng thú, mặc dù là không thể hiểu toàn bộ phần trình bày. Tuy nhiên, trong lúc thưởng thức niềm yêu thích của mình, tôi đã có thể học tiếng anh một cách thụ động và không tốn sức.    

Step 4: The Bottom Line – Điểm Mấu Chốt

If step 2 is the most difficult, this one is the most crucial. Indeed, I do not exaggerate, this step makes up 60 percent of your success but contains tons of challenges and difficulties along the way that might hold you back or cause depression and vulnerable feelings, resulting in you being prone to give up. After getting familiar with my “friend”, I have to practice every day, follow my plan strictly and maintain it way too disciplined to not miss my deadline and be determined to figure out which are my strengths to leverage and weaknesses to improve in order to meet my initial expectation so that I can maximize the percentage of my success. There are many tricks that I used to get through this stage :

  • Firstly, as I mentioned in step 1, you should look into your ultimate goal you defined or perhaps the rewards will act as a strong motivation to boost you going toward or respite your spirit when your mind is fraught with a bunch of negative thinking or desperation. For instance, my ultimate goal was to graduate on time and speak to foreigners smoothly and more fluently. Based on what I wanted, I was trying hard to not lose my desires. 
  • Secondly, doing a checklist, as I mentioned in step 3, in each stage, I set what should be achieved and give myself a present as motivation if I completed. This way not only encourages you a lot but also measures the distance between your current position to your final goal to know whether you are going fast or slow.  

Nếu bước 2 là bước khó khăn nhất thì bước này chính là bước quan trọng nhất. Thực vậy, tôi không nói ngoa, bước này chiếm đến 60 phần trăm thành công của bạn nhưng chất chứa rất nhiều thử thách và khó khăn xuyên suốt đường đi, điều đó có thể khiến bạn bước lùi, trầm cảm hay những cảm giác dễ bị tổn thương dẫn bạn đến việc bỏ cuộc. Sau khi quen dần với người bạn của mình,, tôi phải luyện tập mỗi ngày, tuân theo kế hoạch mình đề ra một cách kỹ lưỡng và duy trì một cách có kỷ luật để không trễ hạn và quyết tâm tìm ra những điểm mạnh để tận dụng và điểm yếu để cải thiện và đạt được kỳ vọng ban đầu và có thể tối đa hóa phần trăm thành công. Tôi đã dùng vài thủ thuật để vượt qua giai đoạn này 

  • Đầu tiên, như đã đề cập ở bước 1, bạn hãy nhìn vào mục tiêu cuối cùng hoặc có lẽ là những phần thưởng will như là một sự động lực mạnh mẽ để thúc đẩy bạn tiến về phía trước và tiếp năng lượng khi mà tâm trí bạn đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực hay trầm cảm. Ví dụ, mục tiêu cuối cùng của tôi là tốt nghiệp đúng hạn và có thể giao tiếp với những người nước ngoài trôi trải và mạch lạc hơn, dựa vào đó, tôi cố gắng để không đánh mất những khao khát của mình
  • Thứ hai, bạn có thể làm bản đánh giá sau mỗi mục tiêu nhỏ, như tôi đã đề cập ở bước 3, tôi thiết lập những gì cần đạt được và tự thưởng cho bản thân những gì mình thích nếu mình hoàn thành. Bằng cách này không chỉ khuyến khích bạn rất nhiều để bước tiếp mà còn đo lường được khoảng cách giữa vị trí hiện tại của bạn và mục tiêu cuối cùng của mình để biết được bạn đang đi nhanh hơn hay chậm hơn so với dự kiến.

Step 5: Find Your “Mates” – Tìm Người Tâm Giao

Last but not least, as people usually say, “if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together”. That’s so true in this situation, to illustrate, in step 2, if you are in a group, you will have a wide range of views to build your own “map”, avoid mistakes your friends made and save tons of time for searching, or in step 4, when you are facing a problem, you will get more recommendations or methods that fit your situation and solve it better. Fortunately, I found some of my friends to accompany me. 

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, như mọi người thường nói “ Nếu bạn muốn đi nhanh hãy đi một mình, nếu bạn muốn đi xa hãy đi cùng nhau.” Điều đó rất đúng trong trường hợp này, để minh họa điều đó, ở bước 2, nếu bạn trong 1 nhóm đông người, bạn sẽ có đa dạng ý kiến để xây dựng bản đồ của mình, tránh những lỗi mà bạn bè đã mắc phải và tiết kiệm thời gian. Hay như ở bước 4, khi bạn đối mặt với rắc rối, bạn sẽ có nhiều góp ý hay phương pháp phù hợp với tình huống của bạn và xử lý nó tốt hơn. May mắn, tôi đã tìm thấy vài người bạn sát cánh cùng nhau.

In conclusion – Lời kết

Long story short, the journey reflected my development and played an important role in encouraging me to do other impossible things. I saw a significant improvement in my English and confidently writing this blog and communicating daily better. Although my English has not been brilliant yet, this success gives me more faith and confidence in my ability. From now on, once I bump into my bosses and colleagues in the office and someone greets me by saying “Hi Vinh, how are you today?” I assure you that “I am fine, thank you” is not my first word every now and then. On the other hand, I have been applying what I am sharing above in learning to code. That is still a long way to go but let’s see what I gain. Now, what are you waiting for, have a sip, take a deep breath and bite your bullet then knock it out of the park.

Tóm lại, cuộc hành trình đã phản ánh sự phát triển của bản thân và giữ một vị trí quan trọng trong việc khuyến khích bản thân làm những việc không tưởng khác. Tôi đã thấy sự cải thiện đáng kể trong khả năng tiếng anh của mình và tự tin viết bài viết này và trong giao tiếp hằng ngày. Mặc dù thực sự là khả năng tiếng anh của tôi chưa hoàn thiện, nhưng sự thành công này đã cho tôi niềm tin và sự tự tin vào khả năng của mình. Hơn thế nữa, cuộc hành trình. Từ bây giờ, khi tôi bắt sếp hay đồng nghiệp ở văn phòng công ty và ai đó chào tôi bằng “Hi Vinh, How are you today?” tôi đảm bảo rẳng “I am fine, thank you” không còn là câu cửa mình của mình nữa. Mặt khác, tôi cũng đang áp dụng chính những gì tôi chia sẻ ở trên cho việc học lập trình, dù vẫn còn là con đường dài nhưng chờ xem những gì tôi sẽ đạt được. Bây giờ bạn còn đợi gì nữa, thưởng thức một ngụm trà, hít một hơi thật sâu và quyết định làm những việc mình chưa từng nghĩ đến và hạ gục nó.

P/s: whether you just encountered my blog by chance or you know me beforehand, a respectful thank you and appreciation to you for spending your time to read my blog and supporting me.

Tái bút: Nếu bạn chỉ tình cờ bắt gặp bài viết này của tôi hay bạn đã biết tôi trước đó, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc hết và hỗ trợ tôi.