Skip to content

MY VERY FIRST TIME WORKING FOR A CLIENT PROJECT AS A DATA ANALYST

By Hong, Data Analyst

(4-min-reading)

Coming from an economic background at UEH university, I landed the first job as a data analyst at SaigonA.I. straight after my university ended. I’m so thankful to my boss who gave me an opportunity to enter my first real-life project, though my hands-on experience at that time was zero.

Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế tại đại học UEH, công việc đầu tiên ngay sau khi tốt nghiệp của tôi là chuyên viên phân tích dữ liệu tại Saigon A.I.. Mặc dù tôi chưa có nhiều kinh nghiệm lúc đó, tôi rất biết ơn sếp đã cho tôi cơ hội tham gia dự án thực tế đầu tiên của mình.

And the story begins here!

Và câu chuyện bắt đầu từ đây!

1. More than technical skills

Hơn cả những kỹ năng về kỹ thuật

Technical skills alone such as python or machine learning was not enough to make me feel comfortable and have a smooth workflow with the client. I realize it’s more about communication, the ability to learn, and adaptability. Seeing that some of my colleagues didn’t have exactly the right skills that the projects required, they are still doing very well with the aforementioned qualities. Back to me, I was struggling while communicating with international customers in the first few months. Some other challenges I could overcome but some I am still conquering as of now. 

Chỉ các hiểu biết về kỹ thuật như python hoặc máy học là không đủ để tôi có thể thoải mái và có một quy trình làm việc suôn sẻ với khách hàng. Tôi nhận ra rằng bên cạnh kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp, khả năng học hỏi và khả năng thích ứng cũng rất quan trọng. Một số bạn đồng nghiệp của tôi có thể chưa có đúng kỹ năng mà dự án yêu cầu, nhưng họ vẫn đang làm rất tốt với những kỹ năng giúp họ giao tiếp, học hỏi và thích ứng. Tôi đã gặp khó khăn khi giao tiếp với khách hàng quốc tế trong vài tháng đầu tiên. Một số thách thức khác tôi có thể vượt qua nhưng một số tôi vẫn đang chinh phục cho đến hiện tại.

…it’s more about communication, the ability to learn, and adaptability.

…giao tiếp, khả năng học hỏi và khả năng thích ứng là thực sự quan trọng.

Moreover, I’m also influenced by my bosses and the people I am working with. So it’s part of the reason why I’m writing this post to express my special thanks to them.

Hơn nữa, tôi cũng được ảnh hưởng bởi sếp và những người mà tôi đang làm việc cùng. Vì vậy, đó là một phần lý do tại sao tôi viết bài này để gửi lời cảm ơn đặc biệt đến họ.

It’s been a year since I first entered the client project, I always feel fortunate in having opportunities to work with talented people coming from different countries and backgrounds. In this client project, we provide sales reps with insights and recommendations of their accounts based on past purchase history and propensity model. As our client sells their product into multiple geographic areas, we call it sales territory. So the result of this project will help sales reps kick off conversations with their accounts (or customers) in their assigned territory, allow reps to be more effective in generating opportunities to hit their sales quotas, and improve revenue lift is the ultimate goal of the organization.

Đã một năm kể từ lần đầu tiên tôi tham gia dự án với khách hàng, tôi luôn cảm thấy may mắn khi có cơ hội làm việc với những người tài năng đến từ các quốc gia và xuất thân khác nhau. Trong dự án này, chúng tôi cung cấp cho đại diện bán hàng những insight và đề xuất về người dùng, dựa trên lịch sử mua hàng trước đây và mô hình xu hướng. Khi khách hàng bán sản phẩm của họ ở nhiều khu vực địa lý, chúng tôi gọi đó là lãnh thổ bán hàng. Vì vậy, kết quả của dự án này sẽ giúp đại diện bán hàng bắt đầu cuộc trò chuyện với người dùng (hoặc khách hàng) của họ trong khu vực được chỉ định, cho phép các đại diện bán hàng hiệu quả hơn, tạo cơ hội đạt được hạn ngạch bán hàng và cải thiện mức tăng doanh thu là mục tiêu cuối cùng của dự án.

To keep up with the project at the beginning, communication is the hardest part and made up most of my time. During the first few months, I mainly practiced EDA (Exploratory Data Analysis) to detect or support evidence of the gaps in data in their sales pipeline.

Để theo kịp dự án lúc đầu, giao tiếp là phần khó nhất và chiếm phần lớn thời gian của tôi. Trong vài tháng đầu tiên, tôi chủ yếu thực hành EDA (Phân tích dữ liệu khám phá) để phát hiện và có bằng chứng hoặc hỗ trợ về những lỗ hổng dữ liệu trong quy trình bán hàng của họ.

2. Real-project & the truth from data

Dự án thực và câu chuyện thực từ dữ liệu

When involved in any project, our boss always reminds us to question the reason why that project is launched, if we don’t have this project, what will happen, it’s really important for us to propose our solution for customers; and we only share the truth from data, not what customers want the result to be. It took me over the first two months to get a feel of what I was doing with the customer’s requirements and understand what problem they have been trying to solve.

Khi tham gia vào bất kỳ dự án nào, sếp luôn nhắc chúng tôi đặt câu hỏi tại sao dự án đó lại được triển khai, nếu không có dự án này thì chuyện gì sẽ xảy ra, việc chúng tôi đưa ra giải pháp cho khách hàng mới thực sự quan trọng; và chúng tôi chỉ chia sẻ sự thật từ dữ liệu, không phải kết quả mà khách hàng mong muốn. Tôi đã mất hơn hai tháng đầu tiên để hiểu được những gì tôi đang làm với các yêu cầu của khách hàng và hiểu vấn đề họ đang cố gắng giải quyết.

It will be a shortcoming if I don’t mention the times I got confused requirements from the customer and caused the workflow delay under tight deadlines that made me really stressed. But the thing I appreciate about my bosses is that they accept our failures and allow us to try again. Apart from that is the happiness when the result of the project goes live and gets positive feedback from the sales team. Experiencing lots of ups and downs makes me more mature over time.

Sẽ là một thiếu sót nếu không kể đến những lần tôi bị bối rối trước những yêu cầu từ khách hàng và khiến tiến độ công việc bị trì trệ so với deadline khiến tôi thực sự stress. Nhưng điều tôi đánh giá cao ở các sếp của mình là họ chấp nhận những thất bại của chúng tôi và cho phép chúng tôi thử lại. Bên cạnh đó là niềm hạnh phúc khi kết quả của dự án đi vào hoạt động và nhận được phản hồi tích cực từ đội ngũ kinh doanh. Trải nghiệm nhiều thử thách giúp tôi trưởng thành hơn theo thời gian.

3. Lively experience

Những kinh nghiệm sống động

Regarding the client side, the first person I used to cooperate with was an Indian. I’m always grateful to her because she invested much of her time to help me get familiar with dedicated guidance and influenced me somehow in my coding skill. The current person I’m working with was a Spanish man. In this man, I seem to overcome the fear that foreigners can’t understand me and can’t get requirements right. I feel safe when talking with him and feel like he understands me well. He really changed my mind that good communication is not just the fluency of the language we speak, it should be more than that, in a way each other can open up to talk and share ideas.

Về phía khách hàng, người đầu tiên tôi từng hợp tác là một người Ấn Độ. Tôi luôn biết ơn cô ấy vì cô ấy đã dành nhiều thời gian để giúp tôi làm quen bằng sự tận tình hướng dẫn. Cô ấy cũng phần nào ảnh hưởng đến kỹ năng viết code của tôi. Người chuyên viên hiện tại tôi đang làm việc cùng là một người Tây Ban Nha. Khi làm việc cũng anh ấy, tôi vượt qua được nỗi sợ người nước ngoài không hiểu mình, nỗi sợ mình không đáp ứng đúng yêu cầu. Tôi cảm thấy an toàn khi nói chuyện với anh ấy và cảm thấy anh ấy rất hiểu tôi. Anh ấy đã thực sự thay đổi suy nghĩ của tôi rằng giao tiếp tốt không chỉ là sự lưu loát của ngôn ngữ chúng ta nói, mà còn hơn thế nữa, theo cách mà mỗi người có thể cởi mở để nói chuyện và chia sẻ ý kiến.

________________

Hope that my sharing can help you imagine what I have been doing as a data analyst, my difficulties when working with customers and what I have realized to become more mature. I also hope that you can feel a connection with me to some extent.

Mong rằng những chia sẻ của tôi có thể giúp bạn hình dung được những gì tôi đã và đang làm trong vị trí một nhà phân tích dữ liệu, những khó khăn của tôi khi làm việc với khách hàng và những gì tôi đã nhận ra để trưởng thành hơn. Tôi cũng hy vọng rằng bạn có thể kết nối với tôi ở một mức độ nào đó.

Thanks for taking the time to read my story.

Cảm ơn đã dành thời gian để đọc câu chuyện của tôi.