Skip to content

The path I have taken

By Hoang, Software Engineer
November, 2022

(3-min-reading)

  • Over 3 years ago, I thought I had a definition for my “happy ever after”. I planned things out “so well”, my path has been set and it will never fail, I thought. Well, nothing went as planned of course for I chose a completely different path which I had never traveled before.
  • Hơn 3 năm trước, tôi cứ nghĩ mình đã tìm được định nghĩa về “hạnh phúc”. Tôi tự lập ra cho mình những kế hoạch “hoàn hảo”, tương lai đã được sắp đặt và tôi sẽ không bao giờ thất bại. Nhưng thực tế chẳng có chút gì giống vậy vì tôi đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác với dự định, thậm chí bản thân chưa bao giờ trải qua.
  • My name is Hoang, I’m a software developer and currently working for Saigon A.I. Today, I’d like to share with you 4 lessons I learned during the path I have taken.
  • Tôi tên Hoàng, hiện tại đang làm việc cho công ty Sài Gòn A.I. ở vị trí lập trình viên. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ 4 bài học trên chặng dường mà tôi đã chọn.

1. Process of Elimination
Quá trình loại trừ


I used to say: “I know what I want” or “I know who I am”. But an easier way to do it is: “I know who I Am Not”, “I don’t want to spend time in those places”. Think of it like multiple-choice questions, by eliminating options, places, people… which are not right for us, we get closer and closer to the correct answer, to become “a better version of yourself”, to have clearer self-definition.

Tôi từng tự nhắc bản thân: “mình biết mình muốn gì”, “mình biết mình là ai”. Nhưng có 1 cách đơn giản hơn: “mình biết mình không phải người như vậy”, “mình không nên dành thời gian cho những chỗ đó”. Nghĩ đơn giản như những câu hỏi trắc nghiệm, bằng cách loại đi những lựa chọn, những nơi, những người… không phù hợp với bản thân, chúng ta dần tiến gần hơn đến câu trả lời phù hợp cho chính mình, gần hơn với “phiên bản tốt hơn của bản thân”, hiểu rõ hơn thật sự bản thân mình là ai.

2. Do not confuse movement with progress
Đừng nhầm lẫn giữa vận động với tiến bộ


I came to realize without setting goals, I would be “running in place but not getting anywhere”. By setting goals for myself,  I learned how to “chop the elephant” into pieces, then “take just one bite at a time”. What I mean is, having a plan is good but it’s also better to have small goals, try to achieve one at a time, that will help you to navigate and encourage you to finish other tasks.

Tôi nhận ra nếu không đặt mục tiêu, mọi điều tôi làm thật ra chỉ là “chạy vòng quanh mà chẳng đến đâu”, bằng cách tự đặt ra mục tiêu cho bản thân, tôi biết cách “chia nhỏ con voi” thành nhiều mảnh, rồi “ăn từng phần”. Nghĩa là, lập kế hoạch là điều tốt nhưng còn tốt hơn khi có những mục tiêu nhỏ cho kế hoạch đó, hoàn thành từng mục tiêu đặt ra không chỉ giúp bạn định hướng và đánh giá tiến độ, điều đó còn khuyến khích, động viên bản thân để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu tiếp theo.

3. Be patient
Hãy kiên nhẫn

Any kind of process takes time, believe in yourself, your plan, the journey you have taken, work hard for it, take risks, expect failures but keep moving forward.

Mọi quá trình đều cần thời gian, hãy tìn tưởng bản thân, tin tưởng những dự định và con đường mình đã chọn, làm việc chăm chỉ, chấp nhận rủi ro và thật bại, nhưng quan trọn nhất phải luôn tiến lên phía trước.

4. Enjoy the view
Ngắm nhìn quan cảnh

I stopped seeking happiness a long time ago, ‘cause I realized if happiness is what I’m after, I’m going to be let down frequently. But joy though, it’s the feeling that we have from doing what we’re passionate about, no matter the outcome. Sure I have goals, I have destinations to reach, but during the journey, meaningful things, beautiful sights, good people also come along, so what is more important to me is not where I’m going, but how I’m getting there, whom I’m getting there with and remember to enjoy the view.

Tôi tin nếu tìm được niềm vui cho những điều mình làm mà không quan tâm đến kết quả sẽ tốt hơn tìm kiếm hạnh phúc. Tất nhiên tôi vẫn có nhiều dự định, những chân trời muốn đạt đến, nhưng trên chặng đường đó, có rất nhiều điều tốt đẹp, những con người tuyệt vời cùng song hành, cho nên điều quan trọng cuối cùng không phải ở điểm đến mà là những người bạn cùng đồng hành, những khó khăn để chinh phục, và quan cảnh xung quanh.

___________

Not every moment in my life is clear, and easy but by practicing these lessons each and everyday I can see better into the future of myself, feel less scared about the unknown. I hope some of these are useful for you, apply it however you choose, whenever you want and I hope, you too can find your “happy ever after”.

Không phải giây phút nào trong cuộc đời cũng rõ ràng và dễ dành, nhưng bằng cách vận dụng những điều trên mỗi ngày, tương lai trước mắt không còn quá mù mịt nữa. Tôi mong chia sẻ được chút gì đó hữu ích cho các bạn, hãy sử dụng tùy ý bạn muốn, bất kể khi nào bạn thấy phù hợp, mong rằng bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.